สารพันปัญหา
1. คำถาม : 1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาด ในกรณี  
1.) ชื่อ - นามสกุล           
2.) คำนำหน้านาม
คำตอบ : ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)  พร้อมหลักฐาน ดังนี้                                                
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล                                                                                                                              
 2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง จำนวน 1 ฉบับ                                                                                                                                         
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
                                                                                 
ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4  ส่งทาง E-mail
online@inet.co.th 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดจะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2561  ภายในเวลาทำการทางธนาคาร สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
      ก. ตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430 บาท 
      ข. ตำแหน่งที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 350 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380 บาท 
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (เลื่อนวันประกาศเป็น 29 มิถุนายน 2561 ) เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  เบอร์โทร 02-288-6032 ,FaX 02-288-6032
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob