ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เศรษฐกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำขอสละสิทธิ์การขึ้นบัญญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ


โทร. 02-288-6032
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เศรษฐกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรายงานตัวและสัมภาษณ์
 ** หมายเหตุ ** สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-288-6032
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เศรษฐกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ
 ** หมายเหตุ ** สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-288-6032
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ** หมายเหตุ ** สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-288-6032
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป