สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) พร้อมหลักฐาน ดังนี้
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2566  เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566 ภายในเวลาทำการทางธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
2.ชำระผ่านช่องทาง Krungthai Next  ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. 
3.ชำระผ่านเครื่อง ATM ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท                                                                                                                                                      ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน   
ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 

คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566
คำตอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน วันที่ 18 สิงหาคม 2566  เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2554 1800 ต่อ 1063, 1078