ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งซาติ (เฉพาะตำแหน่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบแข่งขันฯ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ