สารพันปัญหา
1. คำถาม : 1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาด ในกรณี   
1.) ชื่อ - นามสกุล            
2.) คำนำหน้านาม

คำตอบ : ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) พร้อมหลักฐาน ดังนี้
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดจะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 - 9 ส.ค. 65  เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 - 9 ส.ค. 65  ภายในเวลาทำการทางธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
2.ชำระผ่านช่องทาง Krungthai Next  ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 (วันที่ 9 ส.ค. 65 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. 
3.ชำระผ่านเครื่อง ATM ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 (วันที่ 9 ส.ค. 65 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. 
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 380 ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 350 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 

8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 65
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน วันที่ 16 ส.ค. 65  เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02 5541062
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob