ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ พนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเกี่ยวกับการรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ พนักงานธุรการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลห้องสอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ พนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ พนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป