ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 เศรษฐกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกดาวน์โหลด คำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้ารับราชการ

คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 เศรษฐกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกาศประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งขาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งขาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2 เศรษฐกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ